Du er her:
Tjekliste

Her finder du den samlede tjekliste. Du kan markere nogle af spørgsmålene, som du evt. vil have med på et print af tjeklisten. Eller du kan tage alle spørgsmålene med ved at markere i ”vælg alle”. Til slut kan du vælge et print uden linier eller med linier til kommentarer.
Hvis du gerne vil have nye spørgsmål med kan du evt. kopiere din tjekliste over i Word og arbejde videre med den.


Vælg alle
Download hele tjeklisten som et word dokument.


Tjekliste Arbejdet

Normal drift
Sker registrering af fejl med henblik på at lære?
Fastholdes en god balance mellem den menneskelige indsats og teknikkens formåen?
Er der udviklet en arbejdsmetode, der er tilpasset til den enkelte arbejdsopgave?
Justeres den løbende efter de erfaringer, der gøres?
Er der plads til at træne kommandoveje og arbejdsmetoder ved unormal drift?

Ansvar
Er medarbejderne belastet af deres ansvar, fordi de føler sig usikre på, hvad der skal gøres?
Kender alle medarbejdere og ledere kommandovejen, hvis der skal træffes hurtige eller vanskelige beslutninger?

Regler
Er ansvaret placeret hos en vagtleder, der træffer den endelige beslutning i kritiske situationer?
Har vagtlederen ansvaret for information og kommunikation til omverdenen?
Er ansvarsfordelingen en reel aflastning af de personer, der skal udføre opgaverne?

Arbejdspres
Er arbejdsplaner udarbejdet med hensyntagen til den kapacitet, der er til rådighed?
Kan ekstra mandskab tilkaldes, hvis der ikke er nok til at løse opgaven?
Er vigtig information tilgængelig hele tiden på en særskilt PC?
Er der gode systemer til at overdrage relevant viden fra et skift til det næste?
Er den relevante information synlig samtidigt og i den rigtige form?

Pauser
Holdes regelmæssige pauser fra arbejdsopgaverne?
Virker pauserne som en reel aflastning?
Undgås at pauserne er blandet sammen med arbejdet?

Spidsbelastninger og stress
Ved alle hvad de skal gøre i en presset situation?
Er kommandoveje afprøvet og trænet i forvejen?
Kan man koble af ved at holde små pauser, når der er længerevarende perioder med høj belastning?
Arbejdes der på at begrænse spidsbelastningernes antal og varighed?

Traumatiske hændelser
Er der en professionel behandling af hændelser, hvor personer udsættes for stor risiko eller skader?
Er det muligt at få psykisk førstehjælp?
Diskuteres forholdet mellem tekniske og menneskelige fejl med jævne mellemrum?
Justeres rammerne for arbejdet i takt med at der indføres nye systemer?

Mening
Giver den enkelte opgave mening og opleves som sammenhængende med den overordnede opgave?
Oplever medarbejdere, at deres arbejdsindsats er betydningsfuld?
Tages meningsfuldhed, arbejdsglæde og oplevelse af sammenhæng jævnligt op til debat?

Anerkendelse
Får man løbende tilbagemelding om den måde, man løser opgaverne på?
Bruges anerkendende ord eller materielle ting som belønning?
Gøres en reel indsats for at alle føler sig værdsatte?

Tjekliste Indretningen

Indretningen
Er funktioner, der skal kommunikere ofte, placeret tæt på hinanden?
Kan gæster modtages uden at forstyrre?
Er faciliteter for spisning og hvile så tæt på, at de bruges og samtidig så afsides, at de ikke generer?
Er det undgået, at arbejdspladser vender ryggen til udgangen?
Indgår placering og samarbejdsønsker mellem forskellige funktioner i lokaleplanerne?
Er der gode muligheder for plads til personer under oplæring?
Planlægges indretningen, så det er enkelt at rengøre og vedligeholde?
Dimensioneres lokalerne med mulighed for ekspansion?
Foretages ændringer og nyanlæg på baggrund af analyse af arbejdet?

Inventar
Kan alle tilpasse bordhøjde, stole og skærme?
Er arbejdsborde indrettet, så der er mulighed for at overvåge flere skærme på en gang?
Er bordet krumt med samme afstand til alle skærme?
Er overfladen af bordpladen mat og ikke reflekterende?
Tager vedligeholdelses- og udskiftningsplaner højde for hårdt slid på stole og andre møbler?
Er der plads til de materialer, som anvendes i arbejdet?

Udstyr
Er programmerne nemme at bruge?
Giver samspillet mellem den ansatte og programmet mulighed for let at tilegne sig ny viden og færdigheder i programmet?
Er programmerne i stand til at melde tilbage på den ansattes handlinger, vise hvor man befinder sig i programmet, og hvordan man forlader det?
Skal en uoprettelig operation bekræftes før, den udføres?


Tjekliste Indeklimaet

Temperatur og luft
Er klimaanlæg dimensioneret ud fra varmebelastning fra udstyr og mennesker?
Tages hensyn til de store forskelle, der kan være på indeklimaet, når der arbejdes dag og nat?
Leverer ventilationen et tilstrækkeligt luftskifte uden, at man oplever træk?
Kan temperaturen holdes mellem 20 og 22 grader om dagen?
Kan man vælge en lidt højere temperatur om natten?
Har medarbejderne indflydelse på deres indeklima?

Støj
Er støjgener reduceret gennem tekniske ændringer af lokalet, f.eks. støjdæmpning i loftet?
Anvendes headset i stedet for højtaler-telefoner?
Anvendes visuelle alarmer frem for akustiske?
Er der anvendt lydabsorberende materialer til indretning af kontrolrum?
Overstiger støjniveauet 45 dB(A)?
Er pause- og møderum placeret hensigtsmæssigt i forhold til arbejdsrummene?

Lys
Har lokalerne dagslystilgang?
Er de veloplyste?
Er lyskilderne tilpasset skærmarbejdet og skærmenes placering?
Betragtes udsyn over baneterræn som en vigtig psykologisk faktor?
Er lysvariationerne i rummet så små som muligt?
Er der taget hensyn til at ældre medarbejdere har behov for op til dobbelt så meget lys som yngre?
Er der ved belysningen omkring skærmene taget højde for kontrastforholdene på skærmene?
Anvendes flimmerfrie lysstofrør af typen dagslysfarve?
Er armaturerne placeret, så reflekser i skærme undgås?


Tjekliste Organisationen

Skiftehold
Formindskes fast natarbejde?
Nedsættes antallet af nætter i træk til under 4?
Undgås korte intervaller (under 11 timer) mellem 2 vagter?
Planlægges systemet, så det indeholder flest mulige fri weekends?
Undgås lange vagter?
Tilpasses vagtlængden til arbejdskravene?
Overvejes kortere natskift?
Rokeres med uret, dvs først morgenvagt, så eftermiddagsvagt og nattevagt?
Kan det undgås at begynde morgenvagten for tidligt?
Er tidspunkterne for vagtskifte fleksible?
Bevares et regelmæssigt skiftsystem?
Tillades mulighed for individuel fleksibilitet?
Begrænses afvigelser fra det planlagte skiftsystem?
Bliver der informeret i god tid om skiftplanen og evt. afvigelser herfra?

Omstillinger
Gives der plads til forskelligheder?
Overvejes hvilke traditioner og kulturtræk, der skal bevares?
Er det tænkt med, at forandringer drives nedefra og støttes oppefra?
Tages udgangspunkt i den praktiske opgave?
Drages nytte af andres gode og dårlige erfaringer?
Inddrages de valgte repræsentanter fra starten?
Er der en særlig opmærksomhed på mellemledernes nye rolle?
Skabes rum og opbakning til at lufte tvivlen og bekymringen?

Teams
Afspejler gruppe- eller team-strukturen opgavens karakter?
Tager arbejdsorganiseringen samtidig hensyn til de ansattes trivsel?
Gives den nødvendige støtte i arbejdet?
Er hver enkelt medarbejder helt klar over sit eget ansvarsområde?
Gælder det også ved spidsbelastninger?
Er teamlederen rolle og opgave tydeligt formuleret?
Dækkes teamlederens behov for uddannelse og støtte?

Uddannelse
Er der tilstrækkelige uddannelsestilbud i forhold til de behov, som f.eks. afklares gennem medarbejdersamtaler?
Kan uddannelse f.eks. finde sted på arbejdspladsen, som fjernundervisning eller som kollega-oplæring?
Er teamledere og andre ledere omfattet af uddannelsesplaner?
Ses uddannelsesplaner i sammenhæng med kompetencebehov og ønsker til karriereforløb?

Alenearbejde
Er der back-up- og kommunikationssystemer, når man arbejder alene?
Er der social støtte og kontakt, f.eks. ved, at der er en anden erfaren person til stede i nærheden eller pr. telefon?
Kan enkeltpersoner fritages for ture, der omfatter alenearbejde?
Er der indført en hovedregel om, at man ved spidsbelastninger kontakter kolleger før, det er for sent?

Sundhed
Gennemgår alle medarbejdere regelmæssige helbredsundersøgelser?
Kombineres med frivillige sundhedssamtaler?
Bruges undersøgelserne til en kortlægning af behovet for sundhedsfremmende aktiviterer?
Inddrages medarbejdernes ideer om sundhed og ønsker til aktiviteter?

Arbejdsmiljø
Er arbejdsmiljøorganisationen veluddannet og kompetent i forhold til opgaven?
Inddrages medarbejderne i system-udvikling?
Inddrages medarbejderne tidligt i ændringsprocesser, f.eks. ved ombygning?


Tjekliste Medarbejderne

Fællesskab
Kan fællesskabet af kolleger hjælpe og bakke op om medarbejdere, der kommer i vanskeligheder?
Kan organisationen yde den fornødne støtte til at evaluere, om det fungerer?
Har ledelsen den fornødne handlekraft til evt. at gribe ind og forsøge at forbedre de sociale relationer?

Omgangstone
Er det muligt at drøfte fælles normer for, hvad man siger om og til hinanden?
Prøver teamet i fællesskab at formulere ønskerne til omgangstonen?

Mobning
Er der en opmærksomhed på tilløb til mobning?
Forekommer jævnligt drillerier overfor enkelte medarbejdere, der ikke er i stand til at forsvare sig?
Er der et beredskab til til tage sig af problemer med mobning og uønsket adfærd?

Udviklingsmuligheder
Er der et grundigt introduktionsforløb for nyansatte?
Bruges medarbejderudviklingssamtaler som et godt redskab til at fastlægge udviklingsplaner for den enkelte medarbejder og leder?
Inddrages den ansattes ønsker til kompetence og karriereforløb?


Tilføj linier til kommentarer under hvert punkt.

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik