Du er her:
Tjekliste (Arbejdet)

Normal drift:

 • Sker registrering af fejl med henblik på at lære?
 • Fastholdes en god balance mellem den menneskelige indsats og teknikkens formåen?
 • Er der udviklet en arbejdsmetode, der er tilpasset til den enkelte arbejdsopgave?
 • Justeres den løbende efter de erfaringer, der gøres?
 • Er der plads til at træne kommandoveje og arbejdsmetoder ved unormal drift?

Ansvar:

 • Er medarbejderne belastet af deres ansvar, fordi de føler sig usikre på, hvad der skal gøres?
 • Kender alle medarbejdere og ledere kommandovejen, hvis der skal træffes hurtige eller vanskelige beslutninger?

Regler:

 • Er ansvaret placeret hos en vagtleder, der træffer den endelige beslutning i kritiske situationer?
 • Har vagtlederen ansvaret for information og kommunikation til omverdenen?
 • Er ansvarsfordelingen en reel aflastning af de personer, der skal udføre opgaverne?

Arbejdspres:

 • Er arbejdsplaner udarbejdet med hensyntagen til den kapacitet, der er til rådighed?
 • Kan ekstra mandskab tilkaldes, hvis der ikke er nok til at løse opgaven?
 • Er vigtig information tilgængelig hele tiden på en særskilt PC?
 • Er der gode systemer til at overdrage relevant viden fra et skift til det næste?
 • Er den relevante information synlig samtidigt og i den rigtige form?

Pauser:

 • Holdes regelmæssige pauser fra arbejdsopgaverne?
 • Virker pauserne som en reel aflastning?
 • Undgås at pauserne er blandet sammen med arbejdet?
 • Spidsbelastninger og stress
 • Ved alle hvad de skal gøre i en presset situation?
 • Er kommandoveje afprøvet og trænet i forvejen?
 • Kan man koble af ved at holde små pauser, når der er længerevarende perioder med høj belastning?
 • Arbejdes der på at begrænse spidsbelastningernes antal og varighed?

Traumatiske hændelser:

 • Er der en professionel behandling af hændelser, hvor personer udsættes for stor risiko eller skader?
 • Er det muligt at få psykisk førstehjælp?
 • Diskuteres forholdet mellem tekniske og menneskelige fejl med jævne mellemrum?
 • Justeres rammerne for arbejdet i takt med at der indføres nye systemer?

Mening i arbejdet:

 • Giver den enkelte opgave mening og opleves som sammenhængende med den overordnede opgave?
 • Oplever medarbejdere, at deres arbejdsindsats er betydningsfuld?
 • Tages meningsfuldhed, arbejdsglæde og oplevelse af sammenhæng jævnligt op til debat?

Anerkendelse:

 • Får man løbende tilbagemelding om den måde, man løser opgaverne på?
 • Bruges anerkendende ord eller materielle ting som belønning?
 • Gøres en reel indsats for at alle føler sig værdsatte?
Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik